วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556จิตสาธารณะ


จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ (Public Consciousness)  

         ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน

         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

       สรุป จิตสาธารณะ หมายถึงจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี


จิตสาธารณะ


สามารถกระทำได้ โดยมีแนวทางเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
            1. โดยการกระทำตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม จิตสาธรณะเพื่อส่วนร่วมคือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม


            2. มีบทบาทต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมแนวทางการสร้างจิตสาธารณะ
              
การสร้างจิตสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าใจตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็ไม่เกิด ฉะนั้นคำว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" จึงมีความสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสาธารณะ นอกจากใจของตนเองแล้ว แนวทางที่สำคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ได้แก่
         
              1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
              
              2. ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึงของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้
             
              3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น ช่วยกันดำเนินการให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
              
              4. ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทำความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทำให้ตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย
ทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

          
          ทำความสะอาด กวาดใบไม้บริเวณรอบพระอุโบสถและ
  บริเวณต่างๆรอบวัดปทุมวนาราม             
  
   
          
          เพี่อนๆกำลังช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถ
   ของวัดปทุมวนาราม


        
    
กวาดใบไม้บริเวณลานจอดรถ    
พื้นถนนในวัดที่ทำความสะอาดแล้ว        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 652 จำนวน 18 คน ได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัดที่วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 6.30-8.00 น


แหล่งอ้างอิง    http://jarunee009.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
จัดทำโดย นางสาวพิมพ์นารา กลิ่นจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 652 เลขที่ 10
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น